درباره مایاسمن با بیش از سی سال سابقه

سفرهای بین المللی یاسمن چه تعداد بوده است ؟

تعداد سفرهای حمل و نقل بین المللی یاسمن در سال های 92 تا 96

 
 
 
تعداد1362سفر

کل سفرهای یاسمن در سال های 1396-1392

 
  • میزان سفرهای واردات شرکت یاسمن در سال های 92 تا 9691%
  • میزان سفرهای صادرات شرکت یاسمن در سال های 92 تا 967%
 
 
1254

تعداد سفرهای واردات یاسمن (از سال 92 تا 96 )

108

تعداد سفرهای صادرات یاسمن (از سال 92 تا 96 )

 

 

MOBILE:+98-9128950424

TELL:+98-21-88109954